خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی

ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی

به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی مفتاح، در روز پنجم دوره، آیت الله عباس کعبی در جمع مخاطبین حوزه رشته تخصصی حقوق حضور یافتند و درباره « ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی» به ارائه علمی پرداختند.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانات خود ابتدا با تعریف فقه نظام ساز به «دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمرو های گوناگون زندگی جهت اجرای دین و تحقق حیات طیبه انسانی و رشد و کمال و تعالی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی انسان» مباحث خود را آغاز کرد. ایشان در ادامه نتیجه و محصول چنین دانشی را ساخت تمدن و پیشرفت و عدالت و قرب الهی در ساحت فرد و جامعه دانستند. سپس با شرح هر یک از قسمت‎های تعریف، مقصود خویش را از دانش فقه نظام‎ساز شفاف ساختند.

ایشان در ادامه به ساحتی که فقه در آن ورود می‎کند پرداختند و بیان کردند: دانش فقه به رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، انسان با طبیعت، انسانها با یکدیگر،  دولت با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (عمومی یا خصوصی) و یا دولت‎ها با یکدیگر نظام می‎بخشد. ایشان در ادامه افزودند که البته منظور از این دانش، فقه مطلوب و نظام‎ساز است و نه فقه استنباط کنونی. در چنین فقهی باید گفت که هیچ واقعه‎ای خالی از حکم شرعی نیست. زیرا اصل جامعیت، جهانی بودن و فراگیر بودن دین، این اقتضا را دارد که برای هر مسئله‎ای پاسخ داشته باشد.

آیت الله کعبی تنها راه و روش صحیح در مسیر نظام‎سازی دینی را اجتهاد معرفی کردند. ایشان در ادامه به مهم‎ترین مسائل این روش از جمله «لزوم تعیین فتوای معیار و مصداق آن»، «نحوه تعیین ثابتات از متغیرات»، «نقش احکام حکومتی و مصالح نوعیه در نظام سازی» و سایر موارد پرداختند.