آیت الله محسن اراکی

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب