آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)