حجت الاسلام محمد حسین ملک زاده

مدرس فقه و اصول

حجت الاسلام محمد حسین ملک زاده از اساتید حوزه و دانشگاه است. حجت الاسلام ملک زاده در کارنامه علمی خود تخصص و تدریس مباحث تفسیر قرآن، دروس خارج فقه و اصول، فلسفه، اخلاق و عرفان را ثبت نموده است. علاوه بر این، وی در سال 1377 به عنوان جوانترین طلبه نویسنده انتخاب شد. تسلط به مطالعات تاریخی و مسائل جدید از توانمندی های این استاد است. همچنین حجت الاسلام ملک زاده در حوزه تبلیغ دینی در میان ملت های گوناگون نیز تجربه دارد.