خانه / معرفی اساتید / دکتر علی رضائیان

دکتر علی رضائیان

رییس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی