خانه / آثار مرتبط / معرفی کتاب؛ مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

معرفی کتاب؛ مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

◀️توجه به ماهیت اجتماعی حقوق و رابطه متقابل میان حقوق و جامعه، از جمله مباحث اساسی است که در ادبیات علمی کشور کمتر بدان توجه شده است. نویسنده کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق» در پیشگفتار این اثر آورده است: نمی توان گفت که مطالعه علمی- اجتماعی درباره حقوق از چه زمانی آغاز شده ولی آشکار است که اندیشه‌هایی از زمان باستان تا کنون به پیدایش و گسترش این تفکر کمک کرده است مانند اندیشه‌های افلاطون در کتاب جمهوری، اندیشه‌هایی از قرن سیزدهم میلادی در آثار قدیس توماس آکویناس و به ویژه اندیشه‌هایی از قرن هجدهم میلادی در دیدگاههای منتسکیو، ولتر و روسو. با وجود این، فقط از نیمه دوم قرن نوزدهم است که محققان به بررسی سامانمند نقش حقوق در متن اجتماعی پرداختند.
◀️وی همچنین با اشاره به این که رابطه پیجیده حقوق و جامعه موضوع مهم و خطیری را برای مطالعات اجتماعی – حقوقی به وجود می آورد مطالبی که در بخشهای این کتاب مورد توجه قرار گرفته را به طور اجمالی مورد اشاره قرار داده است.
◀️این کتاب شامل دو بخش رویکردهای اجتماعی و جامعه شناسی به حقوق وهمچنین رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکرحقوقی ایران است و در کل دربرگیرنده هفت گفتار است.

◀️#گفتار_اول با عنوان حقوق و جامعه شناسی، جامعه شناسی، حقوق و نظام حقوقی، جامعه شناسی حقوق را دربرگرفته است. #گفتار_دوم نظریه های ماندگار در حقوق شناسی اجتماعی و جامعه شناسی است که دیدگاه مارکسی، وبری و دورکیمی به حقوق و جامعه را مورد توجه قرار داده است. #گفتار_سوم نظریه‌های نوین در جامعه شناسی به حقوق نظریه کارکردگرایی ساختی، نظریه تضاد و مطالعات حقوقی انتقادی پرداخته است.
گفتار_چهارم رویکرد احتماعی به حقوق است که دربرگیرنده مضمونهای نظری موجود در نظریه های اجتماعی-حقوقی، جهت گیریهای نظری عمده در نظریه های اجتماعی-حقوقی را دربرگرفته و #گفتار_پنجم با عنوان رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکر حقوقی ایران مسئله در قلمرو اسلامی را بررسی کرده، فقه اسلامی و فقه‌شناسی، گرایشهای موجود در حقوق نوین ایران و واقعگرایی اجتماعی-حقوقی در حقوق ایران مورد اشاره قرار داده است.
#گفتار_ششم با عنوان رویارویی رویکرد سنتی و رویکرد اجتماعی به مبانی حقوق کار، تاریخچه حقوق کار، تحلیل علمی و همه جانبه روابط کار، بررسی هنجارین حقوق و روابط کار و #گفتار_هفتم دستاوردهای فرجامین این پژوهش را مورد تبیین قرار داده است.