خانه / اخبار / همایش علم و فراعلم، پیشرفت‌های نوین افق‌های پیش‌رو برگزار می‌شود

همایش علم و فراعلم، پیشرفت‌های نوین افق‌های پیش‌رو برگزار می‌شود

همایش «علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو» با محورهای متنوعی همچون فلسفه و دین، اقتصاد، علوم تربیتی و مدیریت شهریور سال جاری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، همایش «علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو»، ۱۴ شهریور سال جاری برگزار می شود.

محورهای این همایش به شرح ذیل اعلام شده است:

محورهای عام:

نقد و بررسی پیشینه پژوهش در زمینه مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

چالش ‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

نظریه‏ پردازی و الگوسازی در زمینه پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه:

 پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

پژوهش ‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

مدیریت:

مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن

مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن

مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن

مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏ های فراعلمی آن

مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش ‏ها

مدیریت صنعتی، بنیان‏ ها و ارزش ‏ها

آینده‏ پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن

تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم‏های مدیریت اطلاعات

مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین

مبانی فلسفی مدیریت اسلامی

روش ‏های غنی ‏سازی فرهنگ سازمانی

مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی

نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت

اخلاق سازمانی

مدیریت اسلامی، تجربه های موفق

 مدیریت سبز

انگیزش و روش ‏های آن

مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت

اقتصاد:

خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش ‏ها

سیاست‏ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه‏ی اقتصادی

راه کارهای امنیت سرمایه‏ گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی

بنیان‏ ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعه اقتصادی

راه کارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

آسیب ‏شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی

بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار

اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

رابطه نظریه‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏های ارزشی

ماهیت رفتارهای اقتصادی

رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد

 مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی

چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی

تأثیر دیدگاه‏های انسان‏شناختی در نظریه‏های اقتصادی

نقش پیش‏فرض‏های ارزشی در نظریات اقتصادی

ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی

ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد خرد

ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان

ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد

انسان اقتصادی

مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان

عدالت اقتصادی

روش های نهادینه سازی

فرهنگ محیط زیست

پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی

اهداف و غایات نظریات اقتصادی

بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر

پژوهش های نوین در حوزه اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

علوم تربیتی:

پیشینه فلسفه تعلیم و تربیت

مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت

ماهیت نظریه تربیتی

نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی

اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی

تفکر شرقی و فلسفه تعلیم و تربیت

مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت

بنیادهای فلسفی رفتارگرایی

مبانی فلسفه ی نظریه بازسازی در تعلیم و تربیت

نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن

نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش

ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت

برنامه ریزی آموزشی

اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

مبانی فلسفی نظریه های یادگیری

عوامل موثر در تربیت

مبانی درمان ناهنجاری ها

نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار

تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار

فلسفه و دین:

پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی

دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

ویژگی‏ های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی

دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

علم شناسی کوهن

دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت

بررسی اندیشه ‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانهایم در جامعه‏شناسی معرفت

نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت

بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک

هرمنوتیک:

بررسی اندیشه‏ های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر

بررسی اندیشه‏ های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی اندیشه ‏های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی اندیشه‏ های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریه انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ ها، متافیزیک و فرهنگ

بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنت گرایان

چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

نسبی گرایی در فلسفۀ علم

نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت

نسبی گرایی هرمنوتیک

نسبی گرایی پست مدرن

خودستیزی

گفتمان گریزی

پسروی علمی

دیگر چالش ‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

اعتقاد به اصل مشترک

اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

بازنگری در اهداف علم

برهم کنش دوسویه علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

حوزه ‏های مجاز پیوند علم با ارزش ‏ها، متافیزیک و فرهنگ

حوزه‏ های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ ها، متافیزیک و فرهنگ

این همایش از سوی دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار می شود و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی Elmconf.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۳4491

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>