خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه و آثار شهید صدر

نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه و آثار شهید صدر

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، جناب آقای علی ربیع زاده، دبیر علمی حوزه رشته حقوق درباره «نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه و آثار شهید صدر ره» به ارائه علمی پرداختند. ایشان در این راستا مباحث خود را به سه قسمت «تعریف حقوق و نظام حقوقی»، «روش دستیابی به نظریه و نظام حقوقی مطلوب» و «ارائه نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه شهید صدر ره» تقسیم نمودند. پس از آن اجزای هر یک از این مباحث به صورت کلی ارائه گردید.

ایشان با تأکید بر اهمیت تعریف مختار در نحوه نگرش ما به حقوق و نظام حقوقی افزودند: نظریه پردازی صحیح درباره حقوق و نظام حقوقی مبتنی بر ارائه تعریفی که بهترین تبیین را از لحاظ نظری در مقایسه با سایر نظریات ارائه دهد، می‎تواند ما را به عرصه نظام‎سازی اسلامی رهنمون سازد. بدین ترتیب ایشان حقوق را «دانش و فن تنظیم و راهبری روابط اجتماعی با استفاده از الزامات دارای ضمانت اجرای درونی و بیرونی» تعریف نموده و تأکید کردند هر گونه ورود به عرصه نظام حقوقی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب باید مبتنی بر یک الگوی نظری مختار از حقوق باشد. در حقیقت تعریف مختار از حقوق راه را برای عبور از حقوق غربی غیر بومی و غیر اسلامی به سمت دستیابی به نظام مطلوب حقوقی هموار می‎سازد. از این رو می‎توان نظریه و نظام حقوقی ارائه شده را الگوی دوران گذار دانست.

در ادامه دبیر علمی حوزه رشته تخصصی حقوق به بیان روش دستیابی به نظریه و  نظام حقوقی مطلوب با استفاده از اندیشه شهید صدر ره پرداختند. ایشان با بیان اینکه در اصطیاد نظریه و نظام حقوقی از اندیشه شهید صدر با استفاده از دلالت‎های مستقیم و غیر مستقیم تمامی آثار شهید صدر ره صورت گرفته است، افزودند: ارائه تعریف مختار از حقوق به عنوان عینک نگرش در مطالعات و مراجعه به آثار، مقدمه دستیابی به نظریه و نظام حقوقی مطلوب است.

سپس ربیع‎زاده به صورت تفصیلی بیان نظریه و نظام حقوقی مستخرج از اندیشه شهید صدر ره پرداختند. در این مسیر مباحث خود را به دو دسته کلی «مبانی و مفروضات» و «عناصر نظام حقوقی» تقسیم نمودند. «بنیاد الزام‎آوری و منابع مولد»، «رابطه متقابل ساختار و محتوا» و «اصول حقوقی» از جمله مباحث مطرح شده در مبانی و مفروضات بود. در پایان نیز پس از بیان عناصر اصلی نظام حقوقی، نقشه جامع نظام حقوقی و روابط میان عناصر آن ارائه گردید.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۶1748
<script>