خانه / آثار مرتبط / معرفی کتاب؛ جهان های اجتماعی

معرفی کتاب؛ جهان های اجتماعی

◀️کتاب «جهان های اجتماعی» اثر حمید پارسانیا مشتمل بر سه بخش و هر بخش مرکب از ۱۴ فصل است. بخش اول کنش و دانش اجتماعی، بخش دوم جهان های اجتماعی و بخش سوم شناخت اجتماعی می‌باشد. این کتاب نظم و چینش خاصی دارد. در این نظم با آن که مطالب بخش‌های سه گانه کتاب ، پیوسته و منسجم است هر فصل و قسمت آن به صورت مستقل نیز می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
◀️در این کتاب ابتدا کنش انسانی و اجتماعی و به تبع آنها علوم انسانی و علوم اجتماعی مبتنی بر بنیان‌های هستی شناختی و انسان شناختی حکمت اسلامی توصیف و تعریف می‌شود.
◀️در این بخش نویسنده تاکید می‌کند که متافیزیک به علوم انسانی ملحق نمی‌شود. همانگونه که به علوم طبیعی نیز ملحق نمی‌گردد. بلکه متافیزیک به عنوان بخش بنیادین حکمت نظری در قبال علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
◀️گلوگاه بحث در جهان‌های مختلف، نسبت بین جهان اجتماعی و جهان انسانی است. رابطه فرد و جامعه و رابطه عامل و ساختار با این بحث پیوند می‌خورد. مولف کوشیده است تا بخشی از ظرفیت‌های حکمت صدرایی را برای تبیین این نسبت به کار بگیرد.
◀️جهان اسلام و دنیای متجدد دو نمونه از جهان‌ های معنوی و دنیوی هستند. به نظر نویسنده تبیین هویت این دو جهان و شناخت مرزهای فرهنگی هریک از آن دو امکان تصمیم بخردانه انسان مردد امروز را برای عبور از مرزهای فرهنگی و خط‌های هویتی فراهم می‌آورد.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۸1580
<script>