خانه / تقریرات دروس خارج

تقریرات دروس خارج

استاد حکیم/ جلسه اول؛

نظام جامع خانواده در اسلام

تحکیم وتعالی خانواده نیازمند قانون است ومجموعه این قوانین نظام را تشکیل می دهد و مجموعه قوانین ومقرراتی که خداوند برای تعالی و تحکیم خانواده قرار داده فقه نظام خانواده را تشکیل می دهد. در حقیقت ماهیت خانواده نظام می طلبد.

ادامه مطلب »

استاد ملک زاده/ جلسه اول؛

روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام

رویکرد حکومی به فقه همان فقه اجتماعی به ضمیمه و إشراب فقه حکومتی و به لحاظ زیست اجتماعی مسلمین تحت حکومت اسلامی است. مسلمانان بسیاری در کشورهای مختلف دنیا مانند آمریکا و انگلیس و … زندگی می‌کنند که هر چند زیست اجتماعی دارند اما تحت حکومت اسلامی نیستند.

ادامه مطلب »

استاد بستان/ جلسه اول؛

الگوی مدیریت خانواده در اسلام

از دیگر شاخص هایی که مورد بحث قرار گرفت حق کنترل اجتماعی زن است که خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل بود که مورد بحث قرار گرفت وادله آن بیان گردید وهمچنین به راهکارهایی که اسلام برای تعدیل آن در نظرگرفته پرداخته شد.

ادامه مطلب »

استاد نقی پورفر/ جلسه اول؛

مبانی محتوایی و روشی مدیریت اسلامی

اسلام یک فرهنگ قدرتمند و بی نظیر است پس به طور طبیعی علوم اسلامی و انسانی موضوعیت می یابد. تاثیر اسلام بر علوم صرفا به عنوان مبانی این علوم نیست، این طور که خب براساس مبانی بروید ببینید مسائل را چگونه می شود حل کرد. نه، خود اسلام وارد علوم ...

ادامه مطلب »

استاد یوسفی/ جلسه دوم؛

عرف معیار در شناخت موضوعات عرفی/ لازمه رسیدن به حکم واقعی خدا شناخت موضوع است

موضوعات مدنظر در چارچوب فقه نظام اقتصادی اسلام در سه سطح موردبررسی قرار می گیرد و رعایت هرکدام از این سطوح جهت دستیابی به حکم الزامی است. حکم واقعی نزد خداست و باید کشف گردد. لازمه رسیدن به حکم حقیقی شناخت موضوع است هموار می گردد.

ادامه مطلب »

استاد یوسفی/ جلسه اول؛

فقه نظام اقتصادی اسلام با رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی

فقه اصغر با توجه به کارکردش به هیچ وجه برای تولید علوم انسانی کفایت نمی کند و در نهایت این رویکرد به روش امضا ختم می شود و به صورت منفعل به مسائل پاسخ می دهد. فقه اکبر هم به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین در تولید علوم انسانی باید ...

ادامه مطلب »

استاد فرحانی/ جلسه اول؛

جامعه و فرهنگ| روشی نوین در پاسخگویی به مسائل فرهنگی و اجتماعی

به نظر ما امام خمینی(ره) دستگاه استنباطی ای ارائه کرده است که هم صحیح است و هم منتج، ولی یکی از مشکلات ما در حوزه این است که امام و شاگردان امام را آدم های سیاسی می دانیم نه علمی. لذا به دنبال فهم دستگاه استنباطی آن ها نمی رویم.

ادامه مطلب »