خانه / دروس خارج / استاد احمدعلی یوسفی

استاد احمدعلی یوسفی

استاد یوسفی/ جلسه دوم؛

عرف معیار در شناخت موضوعات عرفی/ لازمه رسیدن به حکم واقعی خدا شناخت موضوع است

موضوعات مدنظر در چارچوب فقه نظام اقتصادی اسلام در سه سطح موردبررسی قرار می گیرد و رعایت هرکدام از این سطوح جهت دستیابی به حکم الزامی است. حکم واقعی نزد خداست و باید کشف گردد. لازمه رسیدن به حکم حقیقی شناخت موضوع است هموار می گردد.

ادامه مطلب »

استاد یوسفی/ جلسه اول؛

فقه نظام اقتصادی اسلام با رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی

فقه اصغر با توجه به کارکردش به هیچ وجه برای تولید علوم انسانی کفایت نمی کند و در نهایت این رویکرد به روش امضا ختم می شود و به صورت منفعل به مسائل پاسخ می دهد. فقه اکبر هم به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین در تولید علوم انسانی باید ...

ادامه مطلب »
<script>