خانه / دروس خارج / استاد حسین بستان

استاد حسین بستان

استاد بستان/ جلسه اول؛

الگوی مدیریت خانواده در اسلام

از دیگر شاخص هایی که مورد بحث قرار گرفت حق کنترل اجتماعی زن است که خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل بود که مورد بحث قرار گرفت وادله آن بیان گردید وهمچنین به راهکارهایی که اسلام برای تعدیل آن در نظرگرفته پرداخته شد.

ادامه مطلب »
<script>