خانه / عرصه حکمرانی (برگه 5)

عرصه حکمرانی

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی در گفت وگو با مفتاح تشریح کرد؛

در نظام حقوقی اسلام غیر مسلمانان چه جایگاهی دارند؟/ ضمانت‌های اجرایی حقوق بشر اسلامی

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: در دنیا حقوق تابعیتی وجود دارد. یعنی گفته شده مثلا هر کس آمریکایی است حق اشتغال دارد و… آمریکایی ها در تابعیت این بحث را می کنند و ما در اسلامیت. این نقض حقوق بشر نیست.

ادامه مطلب »

در نشست علمی مطرح شد؛

اولویت نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی در اسلام/ سازگاری بیشتر پارلمانتاریسم با ساختار ولایت فقیه

نظام پارلمانی در اسلام از آن جهت اولویت دارد که هزینه‌های کمتر و فایده بیشتری دارد؛ در تحکیم موقعیّت ولایت فقیه نیز کارآمدی بیشتر از خود نشان می‌دهد چراکه چالش بین رئیس جمهور و رهبری در این ساختار کمتر است.

ادامه مطلب »

یادداشت؛

شاخص‌های شفافیت در حکومت علوی/ امام جز اسرار جنگی پنهان‌کاری از مردم را مجاز نمی‌دانستند

امام علی(ع) شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کردند و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشتند. ایشان جز در مورد اسرار جنگی پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانستند.

ادامه مطلب »

یادداشت؛

چرا رابطه شورای همکاری خلیج فارس با ایران هر روز سردتر می‌شود/ اتحاد جهان اسلام بدون اتحاد ایران و عربستان بی‌معناست

عربستان سعودی در رقابت های میدانی منطقه ای نتوانسته بر سیاست های منطقه ای ایران فائق آید و به نظر می رسد ابزار قدرتمندی که بتواند ایران را در موضع ضعف قرار دهد در اختیار ندارد.

ادامه مطلب »

یادداشت؛

نفوذ تنها امنیتی نیست در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم رخ می‌دهد/ نفوذ سیاسی بدترین نوع نفوذ است

نفوذ پدیده تازه ای نیست ولی مطالعه درباره آن قـدمت طـولانی نـدارد چون پس از انقلاب اسلامی به رغم مواجه بودن دستگاه ها با آن به مطالعه جامع نفوذ توجه همه جانبه نشده و تنهـا بـه ابعـاد امنیتـی آن پرداختـه شـد.

ادامه مطلب »

یادداشت؛

امنیت سیاسی افراد از دیدگاه فقه امامیه

در مقاله ای تأکید شد که بـه لحـاظ اندیشـه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آن هـا می توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد ولـی بـا توجه به ادله مربوط به «بغی»، ...

ادامه مطلب »

یادداشت؛

مذاکرات سیاسی از دیدگاه اسلام/ ابوموسی اشعری نخستین فردی بود که مذاکره سازش‌کارانه را جایگزین نرمش قهرمانانه کرد

نرمش قهرمانانه ابزاری کارآمد و پسندیده از جانب شرع مقدس اسلام است، البتـه نرمـشی که با عزت همراه باشد و از روی حکمت و مصلحت صورت گیرد. نرمش قهرمانانه روشـی تاکتیکی است که برای حراست از اصل اسلام و مسلمین به کـار گرفتـه مـی شـود.

ادامه مطلب »