خانه / آرشیو برچسب: امنیت سیاسی افراد

آرشیو برچسب: امنیت سیاسی افراد

یادداشت؛

امنیت سیاسی افراد از دیدگاه فقه امامیه

در مقاله ای تأکید شد که بـه لحـاظ اندیشـه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آن هـا می توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد ولـی بـا توجه به ادله مربوط به «بغی»، ...

ادامه مطلب »
<script>