خانه / آرشیو برچسب: محسن کدیور

آرشیو برچسب: محسن کدیور

در بررسی و نقد اسلام رحمانی و نظرات دکتر کدیور منتشر شد؛

کتاب «قرائت رحمانی؛ اسلام رحمانی از نگاه دکتر محسن کدیور»

نویسنده در پژوهشِ پیش رو، دیدگاه دکتر محسن کدیور را درباره اسلام رحمانی می‌کاود و کتاب را در چهار بخش سامان داده است.

ادامه مطلب »
<script>